COVID 19, MỘT BÓNG MA U ÁM VÀ DÀI HẠN. NÓ ĐÃ ẢNH HƯỞNG NẶNG NỀ LÊN NỀN KINH TẾ CỦA VIỆT NAM CŨNG NHƯ TOÀN THẾ GIỚI. NHỮNG KHÔNG VÌ KHÓ KHĂN MÀ CHÚNG TA BỎ CUỘC , ĐÂY LÀ THỜI ĐIỂM MÀ CHÚNG TA PHẢI CÙNG NHAU VƯỢT QUA KHÓ KHĂN.